Alles over Aardige Mensen Hoe bereikt u aardige mensen


0

Disclaimer

Disclaimer betreffende het gebruik en de inhoud van aardigemensen.com

VOORWAARDEN

Deze website (hierna: "de site") behoort aan Zwarts Consultancy te Mijdrecht.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen (bijvoorbeeld stemmen en reageeropties) door bezoekers.

TOEGANG

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden.

Aardige mensen geeft geen garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site.

Aardige mensen streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates. Te allen tijde heeft Aardige mensen het recht de exploitatie van de site te beëindigen of aan anderen over te dragen.

GEBRUIK

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen.

Het is gebruikers niet toegestaan uitingen , berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de site. Tevens is het niet toegestaan om elke vorm van pornografisch materiaal te verspreiden of openbaar te maken, andere gebruikers sexueel te intimideren of op andere wijze lastigvallen. Dergelijke uitingen, berichten, of teksten kunnen - naar het vrije oordeel van Aardige mensen onmiddellijk van deze site worden verwijderd.

Gebruikers dienen zich tevens te onthouden van het hacken van het systeem van Aardige mensen of het systeem van andere gebruikers, het versturen van spam en gebruikers van de site dienen geen inbreuk te plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of anderszins te handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze site te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen. Bovendien is het niet toegestaan de werking van de chatbox(en) te frustreren door bijvoorbeeld herhaling van lange berichten.

INFORMATIE OP DE SITE

Aardige mensen spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Aardige mensen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Ardige mensen geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Aardige mensen is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Aardige mensen voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

Gebruikers raden wij aan voorzichtig te zijn met het afgeven van persoonlijke informatie aan andere gebruikers. Hoe Aardige mensen persoonsgegevens verwerkt die door u via de site aan Aardige mensen wordt gegeven is te lezen onder het kopje privacy.

Alle aanbiedingen en offertes op de site zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte anders staat vermeld.

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Aardige mensen of haar licentiegevers.

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Aardige mensen worden verveelvoudigd. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Aardige mensen vereist.

Mocht Aardige mensen op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site dan heeft Aardige mensen het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID

Aardige mensen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Aardige mensen .In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Aardige mensen te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade.

PRIVACY

Voor Aardige mensen is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Aardige mensen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze site zal Aardige mensen bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Vastleggen van gegevens
Voor het gebruik van sommige onderdelen, hebben wij persoonsgegevens van gebruikers nodig. Bij het gebruik van deze onderdelen van de site dienen naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele aanvullende gegevens te worden ingevuld en verstuurd aan Aardige mensen. Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de site en het onderhouden van de relatie tussen Aardige mensen en de gebruiker.

Voordat een gebruiker gebruik kan maken van een bepaald onderdeel van de site, zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor het vastleggen en het gebruik van gegevens voor dit onderdeel. Met het geven van toestemming krijgt de gebruiker toegang tot het gebruik van een onderdeel van de site. Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft de gebruiker tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel.

Gebruik gegevens
Indien de gebruiker toestemming daartoe heeft gegeven kan Aardige mensen persoonsgegevens volgens deze toestemming gebruiken.

Door het geven van toestemming kan Aardige mensen:
1. de gegevens of een combinatie daarvan gebruiken om de overeenkomst tussen gebruiker en Aardige mensen uit te voeren en gebruik van de website van Aardige mensen optimaal mogelijk te kunnen maken;
2. van gebruikers hetgeen zij hebben gecommuniceerd op de site hergebruiken voor deze site.
3. gebruikers informeren over nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die worden aangeboden door Aardige mensen.
4. de gegevens verwerken, met uitsluiting van gebruikers telefoonnummer, in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen Aardige mensen en/of door haar geselecteerde ondernemingen en de gebruiker met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen.

Als de gebruiker hier geen toestemming voor geeft zal Aardige mensen persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële of andere doeleinden van Aardige mensen of anderen. Aardige mensen kan deze gegevens wel anonimiseren en in anonieme vorm voor andere doeleinden gebruiken of aan anderen verschaffen. Verkeersgegevens, zoals bijvoorbeeld tijd en duur van een bezoek, zullen wij alleen in geanonimiseerde vorm bewaren, gebruiken of aan anderen verstrekken.

Verstrekking van gegevens aan derden
Aardige mensen zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij sprake is van een van de volgende gevallen:
- de gebruiker heeft hiervoor toestemming gegeven;
- dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker;
- Aardige mensen hiertoe op grond van een wettelijke verplichting is gehouden;
- als dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van een derde, tenzij het belang op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker prevaleert.

Wijziging of verwijdering van gegevens
Op verzoek van de gebruiker zal Aardige mensen persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat een gebruiker geen gebruik meer kan maken van (een onderdeel van) deze site. Een gebruiker heeft het recht om Aardige mensen met redelijke tussenpozen te vragen welke persoonsgegevens die op de daartoe verzoekende gebruiker betrekking hebben, worden verwerkt. Hiervoor kan Aardige mensen mogelijk om identificatie vragen.

Beveiliging gegevens
Aardige mensen maakt ten behoeve van de beveiliging van door Aardige mensen verwerkte persoonsgegevens gebruik van standaard veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Ondanks dat Aardige mensen hiertoe inspanningen verricht, kan Aardige mensen niet garanderen dat deze beveiliging sluitend is.

Cookies
De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert. Voor meer informatie over cookies kunnen gebruikers terecht bij de leverancier van de gebruikte internetbrowser.

ALGEMEEN

Aardige mensen behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbondenheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Aardige mensen en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 
Colofon|Disclaimer